Splošni pogoji poslovanja

Podjetje Investus d.o.o., poslovanje z nepremičninami in investicije, cesta Cirila Kosmača 78, 1211 Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (v nadaljevanju ZNPosr – Uradni list RS, št.72/2006-UPB1) določa

SPLOŠNE POGOJE OPRAVLJANJA STORITEV POSREDOVANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

1. UVODNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji poslovanja urejajo medsebojne odnose med nepremičninsko družbo in naročiteljem in so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, ki jo podjetje Investus d.o.o. sklene z naročiteljem.

2. POMEN IZRAZOV UPORABLJENIH V TEH SPLOŠNIH POGOJIH

Nepremičninski posrednik (posrednica) je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja pri prometu z nepremičninami in ima pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja ter je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov.

Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti v prometu z nepremičninami, pri čemer med posamezne posle posredovanja v prometu z nepremičninami spadajo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo, pogajanja in priprave za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina.

Naročitelj (naročiteljica) je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo in ima pravno in poslovno sposobnost.

Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik spravi v stik z naročiteljem s ciljem sklenitve pogodbe v zvezi z nepremičnino.

Pogodba o posredovanju je pogodba v pisni obliki s katero se nepremičninska družba zavezuje, da se bo prizadevala v iskanju osebe katero bo spravila v stik z naročiteljem, ki se bo z njo pogajal s ciljem sklenitve pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje provizijo, če bo pogodba sklenjena.

Provizija je plačilo za posredovanje, ki je določeno v pogodbi o posredovanju.

3. VRSTE STORITEV

Nepremičninska družba v prometu z nepremičninami opravlja naslednje storitve:

 • trženje  lastnih nepremičnin,
 • posredovanje pri prodaji oziroma nakupu ter menjavi nepremičnin,
 • posredovanje pri najemu oziroma oddaji ter zakupu nepremičnin,
 • opravljanje drugih storitev.

4. STORITVE PRI PRODAJI, NAKUPU TER MENJAVI NEPREMIČNINE

Na osnovi pogodbe o posredovanju pri prodaji, nakupu oziroma menjavi nepremičnine, se nepremičninska družba za provizijo navedeno v točki 7. teh splošnih pogojev, za naročitelja zaveže opraviti naslednje storitve:

 • pogovor ter sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami z  naročiteljem;
 • ogled nepremičnine in ugotovitev dejanskega stanja;
 • seznanjanje naročitelja in tretje osebe z vsebino predpisov in zakonodajo, z vrsto in višino davčnih obveznosti, z višino stroškov notarske overovitve podpisov, z razmerami na trgu nepremičnin, z morebitnimi tveganji, povezanimi z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine in z višino morebitnih drugih stroškov;
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo zemljiškoknjižnega izpiska oziroma drugih listin, če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo;
 • oglaševanje nepremičnine,  ki je predmet posredovanja na način kot se nepremičninska družba in naročitelj dogovorita;
 • telefonsko komuniciranje s strankami, pisna opozorila, obvestila in potrdila;
 • seznanjanje naročitelja in tretje osebe z ugotovljenim pravnim stanjem nepremičnine ter opozarjanje na stvarne in pravne napake;
 • organiziranje in vodenje ogledov ter sodelovanje pri pogajanjih;
 • pomoč pri prijavi pravnega posla za odmero davka na promet nepremičnin na pristojni davčni upravi.

Če katero od navedenih storitev naročnik opravi sam ali jih ne potrebuje, to ne vpliva na višino dogovorjene provizije.

5. STORITVE PRI NAJEMU OZIROMA ODDAJI TER ZAKUPU NEPREMIČNINE

Na osnovi pogodbe o najemu, oddaji oziroma zakupu nepremičnine, se nepremičninska družba za provizijo navedeno v 7. točki, za naročitelja zaveže opraviti naslednje storitve:

 • pogovor ter sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • ogled nepremičnine in ugotavljanje dejanskega stanja;
 • seznanjanje naročitelja in tretje osebe z razmerami na trgu nepremičnin, ki vplivajo na določitev cene najema, oddaje ter zakupa nepremičnine, z vsebino predpisov in zakonodajo, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe, z vrsto in višino davčnih obveznosti stranke, z višino stroškov notarske overovitve podpisov in z višino morebitnih drugih stroškov;
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine ter od najemodajalca oziroma zakupodajalca pridobitev listine s katero se dokazuje lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet posredovanja (izpisek iz zemljiške knjige);
 • oglaševanje nepremičnine, ki je predmet posredovanja na način kot se nepremičninska družba in naročitelj dogovorita;
 • telefonska komuniciranja s strankami, pisna opozorila, obvestila in potrdila;
 • seznanjanje naročitelja in tretje osebe z ugotovljenim pravnim stanjem nepremičnine in opozarjanje na stvarne in pravne napake;
 • organiziranje in vodenje ogledov ter sodelovanje pri pogajanjih;
 • prijava pravnega posla za odmero davka na pristojni davčni upravi.

Če katero od navedenih storitev naročnik opravi sam ali jih ne potrebuje, to ne vpliva na višino dogovorjene provizije.

6. OPRAVLJANJE DRUGIH STORITEV

Na podlagi pogodbe o posredovanju, se nepremičninska družba in naročitelj lahko pogodbeno dogovorita, da za plačilo naročitelja, posrednik opravi tudi druge posle:

 • tržna cenitev vrednosti nepremičnine, sodna cenitev nepremičnine;
 • pridobitev cenilnega elaborata s pomočjo sodno zapriseženega cenilca;
 • ureditev vpisov v zemljiško knjigo (sestava predloga za vpis v zemljiško knjigo, predznamba, zaznamba vrstnega reda, vpis ali izbris drugih pravic);
 • urejanje etažne lastnine (geodetske storitve, akt o oblikovanju etažne lastnine, vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo);
 • sestava prodajne oziroma druge  predpogodbe, pogodbe ali pogodbe o ari, ki jih sestavi univ. dipl. pravnik;
 • sestava prodajne ali druge pogodbe v obliki notarskega zapisa, ki ima neposredno izvršljiv naslov;
 • organizacija pri notarski overovitvi podpisov;
 • primopredaja nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika;
 • druge storitve za katere se naročnik in posrednik izrecno dogovorita.

Poleg stroškov za navedene storitve, naročitelj krije tudi stroške sodnih in upravnih taks oziroma pristojbin plačanih za pridobitev potrebnih listin ter vseh drugih stroškov, ki so potrebni za veljavno sklenitev pravnega posla za nepremičnino, ki je predmet posredovanja.

7. PLAČILO ZA POSREDOVANJE - PROVIZIJA

V primeru posredovanja pri prodaji, nakupu oziroma menjavi  nepremičnine, nepremičninska družba naročitelju zaračuna provizijo v višini največ 4 % od pogodbene vrednosti, najmanj pa 400 EUR, če je pogodbena vrednost nižja od 10.000 EUR.
V primeru posredovanja pri najemu, oddaji oziroma zakupu nepremičnine, ima nepremičninska družba pravico do provizije v višini dvomesečne najemnine. Kadar posrednik posreduje za najemnika in najemodajalca, vsak plača polovico provizije.
V primeru posredovanja pri menjavi nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini 4 % od skupne pogodbene vrednosti zamenjanih nepremičnin. Vsaka stranka plača 2 % od vrednosti svoje, v menjavo posredovane nepremičnine.
Plačilo za posredovanje nepremičninska družba, na podlagi pogodbe o posredovanju, lahko zaračuna le naročitelju, razen, če je med pogodbenima strankama prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe za določeno nepremičnino dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki se ta znesek razdeli.
Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba za katero je posredovala. V provizijo ni vračunan davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV), zato se ob izstavitvi računa provizija poviša za 20 % DDV.
Če pogodbeni stranki kasneje odstopita od pogodbe, to ne vpliva na plačano provizijo za posredovanje nepremičninski družbi.

8. OBVEZNOSTI NEPREMIČNINSKE DRUŽBE

Nepremičninska družba in nepremičninski posrednik imata pri opravljanju storitev posredovanja zlasti naslednje obveznosti:

 • nepremičninska družba mora zagotoviti, da zanjo v razmerju do naročitelja posle posredovanja opravljajo samo nepremičninski posredniki z licenco pristojnega ministrstva;
 • ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka (1. odstavek 14. člena ZNPosr);
 • skleniti pisno pogodbo o posredovanju z vsebino določeno v 4. odstavku 13. člena ZNPosr;
 • prodajo nepremičnine oglaševati na dovoljen način v skladu s 16. členom ZNPosr;
 • pri posredovanju v enaki meri skrbeti za interese tako naročitelja kot tudi tretje osebe, ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem, zastopa samo naročiteljeve interese – o tem mora tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, jasno opozoriti (20. člen ZNPosr);
 • naročitelja jasno in pisno opozoriti o morebitnih nasprotjih med interesi naročitelja in interesi nepremičninske družbe oziroma drugih naročiteljev (21. člen ZNPosr);
 • voditi evidenco o posredovanju v prometu z nepremičninami (1. odstavek 27. člena ZNPosr);
 • nepremičninska družba mora za opravljanje dejavnosti posredovanja pri prometu z nepremičninami svojo odgovornost zavarovati (6. člen ZNPosr).

9. OBVEZNOSTI NAROČITELJA

 • na zahtevo nepremičninske družbe je naročitelj dolžan na vpogled predložiti dokazila iz katerih bo razvidno, da na njegovi strani niso podane ovire, ki bi onemogočale izvedbo pravnega posla
 • posrednika mora seznaniti s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in s pogoji prodaje ali oddaje nepremičnine oziroma o lastnostih nepremičnine, kakršno namerava kupiti ali najeti in o pogojih pod katerimi želi kupiti ali najeti nepremičnino;
 • v času trajanja pogodbe o posredovanju mora posrednika takoj obvestiti o vseh okoliščinah in spremembah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja;
 • če v času trajanja pogodbe o posredovanju, naročitelj sam najde tretjo osebo, mora o tem takoj, pisno obvestiti nepremičninsko družbo oziroma posrednika;
 • naročitelj je nepremičninski družbi odškodninsko odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi pravnih in stvarnih ovir na strani naročitelja, ki onemogočajo sklenitev pravnega posla, pri katerem posreduje nepremičninska družba.

10. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Nepremičninska družba pred sklenitvijo vsake pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami izroči naročitelju izvod splošnih pogojev poslovanja in mu omogoči, da se seznani z njihovo vsebino.
Če pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami vsebuje določila, ki niso skladna s temi splošnimi pogoji poslovanja, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

11. KONČNE DOLOČBE

Vse kar ni posebej določeno s pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami in s splošnimi pogoji, se upoštevajo veljavni predpisi, splošna pravila obligacijskega prava in veljavni cenik nepremičninske družbe.
Morebitne spore iz pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami bosta stranki reševali sporazumno v nasprotnem primeru, pa bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Splošni pogoji veljajo od  novembra 2014

Poiščite nepremičnino št. oglasov: ~0

E-novice

E-novice direktno v Vaš e-poštni nabiralnik!

Copyright ©2021 Vse pravice pridržane.
Izdelava in oblikovanje: kABI d.o.o..